banner image

Cynaliadwyedd

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn fel cyngor.  Mae gennym nodau uchelgeisiol i ddod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030.  Ond mae gennym ddyletswydd hefyd i hyrwyddo cynaliadwyedd ar draws y ddinas.  

Mae mentrau gwyrdd llwyddiannus diweddar yn cynnwys:

 • Gan weithio mewn partneriaeth ag Egni Cooperative, Llywodraeth Cymru ac Ynni Cymunedol Cynaliadwy, rydym wedi gosod paneli solar ar doeon 27 o'n hadeiladau, sy'n cynhyrchu ynni glân ar gyfer yr adeiladau a'r grid.
 • Yn ogystal â gosodiad toeon panel solar mwyaf Cymru, mae Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas hefyd wedi elwa o uwchraddio goleuadau LED helaeth, sydd wedi lleihau ei hallyriadau carbon yn ddramatig.
 • Lansiwyd Cerbyd casglu sbwriel trydan llawn cyntaf Cymru ym mis Mawrth 2021 gennym, ac mae bwriad i gyflwyno tri arall yn ddiweddarach eleni. Mae hyn yn rhan o'n cynllun i drydaneiddio ein fflyd cerbydau yn llawn.  
 • Fe wnaethom ymrwymo i Siarter teithio iach Gwent, sy'n ein hymrwymo i hyrwyddo opsiynau teithio cynaliadwy i'n staff.
 • Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar draws deg maes parcio sy'n eiddo i'r cyngor, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn bwyntiau gwefru cyflym neu gyflym. 
 • Cwblhau gwaith ar sawl llwybr teithio llesol newydd ar draws y ddinas, sydd wedi helpu i dreblu ein rhwydwaith teithio llesol ers 2014.
 • Fel rhan o'n nod o hyrwyddo ac annog bioamrywiaeth mae nifer o fentrau wedi bod yn digwydd ar draws y ddinas.  Gwnaethom addo cefnogi'r ymgyrch eleni, gan ohirio dechrau'r tymor torri gwair rheolaidd a gadael ardaloedd i dyfu i gynyddu cynefinoedd ar gyfer pryfed peillio.

Fodd bynnag, mae llawer o waith i'w wneud o hyd.  Mae ein cynlluniau’n cynnwys:

 • Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i ddatblygu cynllun ynni ardal leol ar gyfer y ddinas
 • Lansio cynllun Ôl:Ffit i wella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau ledled Casnewydd 
 • Datblygu strategaeth newid yn yr hinsawdd a fydd yn llywio ein gwaith cynaliadwyedd  
 • Datblygu map ffordd ar gyfer cynyddu pwyntiau gwefru cerbydau trydan ledled Casnewydd.