banner image

Datblygiadau ar y Gweill

Developments Underway Square 400
Lawrlwytho ein Prosbectws Buddsoddi (pdf)

 

Cynlluniau Casnewydd - Ar fynd

Glan Llyn – Mae’r gwaith o drawsnewid safle blaenorol 600 erw Gweithfeydd Dur Llanwern wedi dechrau. Hyd yma mae dros 830 o gartrefi newydd wedi'u hadeiladu gyda 1,345 arall wedi'u cymeradwyo.  Mae Cam 1 y  Parc Busnes Celtic hefyd wedi'i gwblhau ac mae camau 2 a 3, sy'n cynnig swyddfeydd a gofod diwydiannol, mannau cyhoeddus ac amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol, yn mynd rhagddynt.

Arcêd y Farchnad - bydd adnewyddu Arcêd y Farchnad sy’n adeilad rhestredig Gradd II a’r ail arcêd hynaf yng Nghymru, yn darparu man gweithio hyblyg. Disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gwblhau yn ystod haf 2021 ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddod o hyd i ddefnyddiau posibl newydd ar gyfer yr arcêd.

Marchnad Casnewydd – mewn partneriaeth â LoftCo, bydd y Farchnad restredig Gradd II hanesyddol yn cael ei hailddatblygu mewn rhaglen o waith a fydd yn creu marchnad nwyddau dan do wedi'i hadfywio gyda chwrt bwyd newydd. Bydd y swyddfeydd presennol yn cael eu hadnewyddu ochr yn ochr â chreu gweithleoedd newydd ar y llawr mesanîn ar gyfer egin-fusnesau, busnesau newydd a chydweithredol. Rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau ddiwedd 2021.

Tŵr y Siartwyr – mae’r gwaith o ailddatblygu’r adeilad talaf yng nghanol y ddinas yn westy 164 ystafell wely gyda mwy na 11,000 metr sgwâr o le swyddfa, siopau a bwyty ar y llawr gwaelod yn mynd rhagddo.  Mae’r datblygiad hwn o ansawdd uchel yn bosibl o ganlyniad i bartneriaethau cyhoeddus a phreifat ac mae wedi’i gysylltu â galw uwch am welyau yn sgil datblygu Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.

Mill Street – ailddatblygu'r hen swyddfa ddidoli i tua 50,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd o ansawdd uchel. Mae'r ailddatblygiad yn elwa ar gysylltedd rhagorol ac yn agos at y brif orsaf reilffordd a pharcio cerbydau, tra bod y dyluniad yn cynnwys defnyddio cynwysyddion llongau fel ystafelloedd cyfarfod i greu amgylchedd swyddfa fodern. Rhagwelir y bydd yr ailddatblygiad wedi'i gwblhau yn 2021.

Hen Adeilad yr Orsaf – Newid defnydd llawr gwaelod a llawr cyntaf adeilad yr hen orsaf i fod yn ofod swyddfa cydweithredu 10,000 troedfedd sgwâr wedi’i wasanaethu.  Disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod hydref 2021.

Canolfan Hamdden Newydd – Datblygu cynllun hamdden newydd gwerth £19.7m ar safle tir llwyd sy'n edrych dros yr Afon Wysg. Bydd y cyfleuster hamdden a lles newydd yn amgylcheddol gynaliadwy ac yn effeithlon o ran ynni ac yn hygyrch i breswylwyr ac ymwelwyr gan gefnogi gweithgarwch cynyddol yng nghanol y ddinas.

Campws Coleg Gwent – Campws arfaethedig canol y ddinas ar safle presennol Canolfan Hamdden Casnewydd. Bydd y cynllun oddeutu 20,000 metr sgwâr ac yn darparu cyfleusterau addysgu ar gyfer tua 2,000 o fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau galwedigaethol.

Canolfan Ymwelwyr y Bont Gludo – Adnewyddu'r bont gludo restredig ac adeiladu canolfan ymwelwyr newydd ar gyfer profiad gwell sy'n hyrwyddo un o atyniadau treftadaeth a diwylliannol unigryw Casnewydd ac yn gwella'r cynnig twristiaeth.

 

E-bostiwch business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 i drafod eich anghenion busnes

Lawrlwytho ein Prosbectws Buddsoddi

Chartist - View 2 P